About Langsatti/ Về Langsatti

Hi all, /chào mọi người,

I am a writer. Langsatti is my pen name./ Tôi là một nhà văn, lấy tên là Langsatti.

There is always something new every now and then that suddenly appears in my mind, and I’m working on them so far, trying to form something that is complete, and truly mine./ Thỉnh thoảng luôn có những thứ nảy ra trong trí óc tôi, và tôi đang cố gắng khớp nối chúng lại thành một thứ gì đó hoàn chỉnh thuộc về mình.

In the meantime, I’m editing some books of other authors (that have been automatically translated elsewhere from Chinese to Vietnamese) that I like, partly to entertain myself and partly to keep myself working on my writing skill until I finish my own stories. / Trong lúc đó, tôi biên tập lại một số quyển sách của các tác giả khác (đã được dịch tự động từ tiếng Trung sang tiếng Việt ở trên mạng) mà tôi thích, một phần để tự thư giãn và một phần để buộc chính mình tiếp tục luyện viết cho tới khi hoàn thành được tác phẩm của chính mình.

I cannot speak Chinese so I don’t know how to speak to the authors. My editions are hence not yet permitted by them, hopefully no one feels offended./ Tôi không biết tiếng Trung nên không biết làm sao để trao đổi với các tác giả đó. Bản biên tập của tôi vì vậy chưa được họ cho phép, hy vọng không khiến ai cảm thấy khó chịu.

I appreciate you being here. Someday I hope you will read my stories./ Tôi cảm kích rằng bạn đã tới đây. Hy vọng ngày nào đó bạn sẽ đọc được câu chuyện của chính tôi.

Langsatti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s